Regulamin

Regulamin Polityki Prywatności

1. Wstęp

Niniejszy Regulamin Polityki Prywatności dotyczy przetwarzania danych osobowych przez firmę BUDMOS Osak Marek, z siedzibą w Turów 21a, 21-302 Kąkolewnica, NIP: 538 126 85 40 (dalej jako „Administrator”). Polityka Prywatności ma na celu informowanie użytkowników o zasadach przetwarzania ich danych osobowych zbieranych podczas korzystania z usług firmy BUDMOS Osak Marek, zarówno poprzez stronę internetową, jak i w ramach innych działań związanych z usługami firmy.

2. Administrator danych

Administratorem danych jest firma BUDMOS Osak Marek. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować na adres e-mail: admin@budmos.pl lub pocztowy na adres firmy.

3. Zakres zbieranych danych

Administrator zbiera dane osobowe, które są podawane dobrowolnie przez użytkowników w celu realizacji usług oferowanych przez firmę, takie jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, dane dotyczące płatności. Administrator może również zbierać dane automatycznie, takie jak adres IP, typ przeglądarki, czas spędzony na stronie.

4. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

realizacji umów zawartych z klientem,
kontaktu z klientami w sprawach związanych z realizacją usług,
marketingu własnych usług,
prowadzenia dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
5. Bezpieczeństwo danych

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub zniszczeniem. Dane są przechowywane na serwerach zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:

żądania dostępu do swoich danych osobowych,
żądania sprostowania swoich danych osobowych,
żądania usunięcia swoich danych osobowych,
żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
przenoszenia swoich danych osobowych.
7. Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, lub do momentu wycofania zgody przez użytkownika, o ile nie koliduje to z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Zmiany w polityce prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w polityce prywatności. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej firmy.

9. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się z Administratorem poprzez dane kontaktowe podane w sekcji 2.

Data wejścia w życie: 01-01-2010